Suoraan sisältöön

Tiedosta toimeen – Maakuntien tietojohtaminen -hankkeen loppuraportti julkaistu

Vimanan maakuntien tietojohtamisen (MaTi) -hankkeen loppuraportti on julkaistu. Loppuraportissa kuvataan MaTi-hankkeen aikana luotuja ratkaisuja maakuntajärjestäjien (MAKU) tietotarpeisiin, jotka pitävät sisällään muut toiminnot kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Raportti koostuu kahdesta osasta: hankkeen loppuraportista ja MAKU-työryhmän puheenvuorosta.

Maakuntajärjestäjien tietotarpeet hankkeen ytimessä

MaTi-hankkeen tietomallityössä täsmennettiin maakuntajärjestäjien tietotarpeet tarkastelemalla käsitteistöä, tietorakenteita ja tietovarantoja. Tietotarpeiksi tunnistettiin tietomallityöhön liittyvän dialogin ja ehdotusten kokoamisen ja jalostamisen, riippuvuuksien tunnistamisen sekä yhteisen toimiala- ja maakuntarajat ylittävän ymmärryksen rakentamisen.

”Kun MaTi-hankkeen työryhmä aloitti työskentelynsä lokakuussa 2018, totesimme että tarve maakuntajärjestäjien tietotarpeiden koordinoimiselle oli suuri”, kertoo Vimanan projektipäällikkö Peter Soinu.

MAKU-tietomallityön ydinkysymyksiin vastauksia etsittiin haastattelujen, kahden kyselyn ja keskustelujen avulla. Pohjana työlle toimi keväällä 2018 tehty sote-tietomalli. Hyödyllistä tietoa saatiin myös Vimanan ja SoteDigin syksyllä 2018 toteuttamalta maakuntakierrokselta. Tietojohtaminen ja siihen liittyvät kehitysnäkymät herättivät kiinnostusta kaikissa maakunnissa.

”Eri kyselyjen ja haastatteluiden avulla tavoitimme yli 300 henkilöä niin asiantuntija- kuin johtotasolta. Vastauksissa näkyi kentän tarve ajantasaiselle tiedolle sekä jokapäiväiset tiedolla johtamisen ongelmat. Vastaajina olivat alueelliset toimijat maakuntien valmisteluorganisaatioista, ELY-keskuksista sekä valtion eri ministeriöistä ja virastoista”, täsmentää Soinu.

Alueellinen ja valtakunnallinen näkökulma edustettuna

MaTi-hankkeen MAKU-työryhmän muodostivat Vimanan asiantuntijoiden lisäksi kuusi kärkimaakuntaa, jotka toivat esille alueellista asiantuntijuutta kansallisen valmistelun rinnalle. MAKU-tietomallityö tähtäsi tiedolla johtamisen kokonaisuuden tunnistamiseen, joka kosketti sekä maakuntien että valtiotoimijan edustajia. Havaittiin, että kansallista vertailutietoa muodostaessa yhteinen tietopohja on välttämättömyys.

”MaTi-hankkeessa tietotarpeet kartoitettiin erityisesti kahdelle kumppanuusverkostolle eli toisin sanoen ekosysteemissä toimivalle ryhmälle: maakunnan järjestäjälle sekä valtionhallinnossa toimivalle ohjaajalle eli ministeriölle tai virastolle. Näiden eri toimijoiden tietotarpeet tulisi pystyä sovittamaan yhteen”, kertoo Soinu.

Laitetaan tieto virtaamaan

MAKU-ryhmän puheenvuorossa tietojohtamisella viitataan toimiin, joilla tieto saadaan organisaatiossa virtaamaan ja tätä kautta luodaan arvoa sekä kilpailuetua. Esimerkiksi ajantasainen ja laadukas tieto auttaa organisaatioita tunnistamaan muutoksia toimintaympäristössä sekä löytämään mahdollisia asiakas- ja toimintaprosesseja.

”Jos tieto juuttuu organisaatioissa niin sanottuihin pullonkauloihin, ovat vaikutukset moninaisia – tällöin suunnittelu ja päätöksenteko tehdään vajavaisilla tiedoilla ja tämä aiheuttaa haasteita muun muassa tiedon luotettavuudessa, vertailtavuudessa sekä laadussa”, selittää Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johtava asiantuntija Tiina Soininen.

Tiedosta toimeen

MaTi-hankkeen työryhmä korostaa, että loppuraportin löydökset ovat hyödynnettävissä sellaisenaan lähes organisaatioriippumattomasti.

“Suosituksena on lähteä hyödyntämään loppuraportissa esitettyjä löydöksiä heti ja aloittaa työ tietojohtamisen kansallisen standardoinnin hyväksi. Tarvitaan tietojohtamisen viitekehys, joka tarkoittaa organisaatioiden roolien, keskinäisten suhteiden ja vastuiden määrittelyä”, korostaa Uudenmaan maakuntavalmistelussa mukana ollut ICT-projektijohtaja Timo Hakala.

”Tehokkaassa tietojohtamisessa tunnistetaan datan arvo, seurataan ympäröiviä ilmiöitä, hyödynnetään tietotuotteita ja pidetään ekosysteemien verkostot vireänä. Tietoalustat mahdollistavat tiedon vertailun eri organisaatioiden välillä”, Hämeen liiton asiantuntija Riikka Järvinen ja Pirkanmaan liiton maakunta-analyytikko Anniina Heinikangas tiivistävät lopuksi.

Tiedosta toimeen – MaTi-hankkeen loppuraportti luettavissa täällä (pdf).