Suoraan sisältöön

Vimanas handlingsdirektiv publicerat

Staten utfärdade i samband med Vimana Oy:s bolagsstämma ett handlingsdirektiv med riktlinjer som gäller tills nästa regering fattar nya beslut om bolagets uppgifter och behovet av det. Bolaget grundades i samband med landskapsberedningen i syfte att främja den regionala IKT-integrationen och -interoperabiliteten samt för att möjliggöra kostnadseffektiva lösningar och digitalisering i framtiden. Digitaliserings- och interoperabilitetsbehoven föreligger fortfarande. Vimana Oy kommer därför i enlighet med bestämmelserna som förutsätter rikstäckande integration och interoperabilitet att fortsätta med förbättrandet av de offentliga tjänsternas tillgänglighet, kvalitet, informationssäkerhet och interoperabilitet och styrningen av dem samt med att främja den offentliga förvaltningens effektivitet och produktivitet.

“Utifrån detta handlingsdirektiv uppdaterar bolaget sin plan och agerar tills Finlands nästa regering gör mer specifika linjedragningar. Vårt mål är fortfarande att främja digitaliseringen i Finland genom att utveckla och producera gemensamma och kostnadseffektiva IKT-tjänster”, säger Vimanas verkställande direktör Kalle Toivonen.

Bolaget fortsätter med följande tjänster och projekt:

 • Stödet för utvecklandet av rikstäckande serviceintegration och interoperabilitet för ansvarsmyndigheter och bolag som svarar för förvaltningens gemensamma tjänster (bl.a. BRC, Erillisverkot Oy, Business Finland, Valtori) samt stödet för införlivandet av regionerna i rikstäckande digitala tjänster och datanät
 • Stödtjänsten för e-tjänster i syfte att ta i bruk BRC:s Suomi.fi -tjänster i kommunerna och samkommunerna.
 • Drifttjänster för och underhållet av SoteDigi Oy.
 • Strukturoberoende ledningsverktyg (samfund-CRM, informationsledning) och beredning av plattformslösningar samt stödet för social- och hälsovårdsministeriets och SoteDigi Oy:s utvecklingsprojekt för informationsledning.
 • Strukturoberoende elektronisk arkivering.

Bolaget avbryter följande tjänster och projekt:

 • Införlivandet av landskapen i statliga system
 • Användar- och behörighetshantering
 • Datanätsknutpunkten
 • Landskapens digitala kommunikationsmiljö
 • Stödtjänster och ärendehanteringstjänster som avsetts för landskapen
 • Kapacitetstjänst för landskapen
 • Landskapens ärendehantering
 • Landskapens webbplatstjänst
 • Beredning av räddningsväsendets övervakningsapplikation
 • Beredning av beslutssystemet för avbytarverksamhet.

För personalens del tillämpas gällande avtal. Några nya rekryteringar genomförs inte. Bolaget anpassar sin verksamhet och kostnadsstruktur till det förändrade läget med hänsyn till projekt och servicebehov som kan läggas ner.

Vimana Oy är ett statligt helägt bolag med specialuppgifter, och finansministeriet svarar för ägarstyrningen av bolaget. På bolaget tillämpas aktiebolagslagen (624/2006) och lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).

Ytterligare information: Päivi Nerg,understatssekreterare, finansministeriets förvaltningspolitik 0295 530149, Tomi Hytönen, budgetråd vid finansministeriet, 0295 530279, Vimanas verkställande direktör Kalle Toivonen 040 557 3063

Källa: alueuudistus.fi. Redigerat: Kalle Toivonens citat tillagt.