Suoraan sisältöön

SoteDigi Oy och Vimana Oy fusioneras 1.2.2020 – en ny styrelse har utsetts för bolaget

SoteDigi Oy och Vimana Oy som är statliga bolag med specialuppgifter sammanslås till ett riksomfattande bolag 1.2.2020. Finansministeriet har 29.1.2020 i egenskap av aktieägare tillsatt en ny styrelse för det fusionerade bolaget. Som styrelseordförande fortsätter juris magister Senior Advisor Timo Lepistö som sedan våren 2019 har verkat som ordförande för SoteDigi Oy:s styrelse. Till viceordförande för det nya bolagets styrelse utsågs koordinatorn för ekonomisk politik Markus Sovala från finansministeriet och till styrelseledamöter utvecklingsdirektörHarri Eskola från Business Finland, regeringsrådet Minna-Marja Jokinen från finansministeriet, beskattningsrådet Mirjami Laitinen och ICT-direktören Kari Suominen från Fingrid Abp och strategidirektören Liisa-Maria Voipio-Pulkki från social- och hälsovårdsministeriet. Sovala och Voipio-Pulkki har erfarenhet av styrelsearbete i SoteDigi Oy, Eskola och Laitinen i Vimana Oy. Den nya styrelsen tillträder 1.2.2020. Det ekonomipolitiska ministerutskottet förordade 17.12.2019 fusionen av SoteDigi Oy och Vimana Oy, som båda är statliga bolag med specialuppgifter. Ett avtal om försäljning av hela Vimana Oy:s affärsverksamhet till SoteDigi Oy har undertecknats 19.12.2019. Som verkställande direktör för det fusionerade bolaget SoteDigi Oy, fortsätter fil.dr, dipl.ing. Harri Hyvönen. Det riksomfattande bolagets specialuppdrag i fortsättningen är att som en del av den offentliga sektorn utveckla nationella digitala lösningar som förbättrar social- och hälsovårdens, räddningsväsendets och andra branschers produktivitet och effektivitet. En annan specialuppgift är dessutom att tillhandahålla stöd för myndigheternas nationella e-tjänster samt främja IKT-integrationen och -kompabiliteten inom den offentliga förvaltningen. Bolaget främjar även ledning genom kunskap och genomförande av kundinriktade och kostnadseffektiva lösningar för att möjliggöra digitala fördelar i framtiden. Mer information: Salla Kalsi, lagstiftningsråd, ordförande för fusionsarbetsgruppen, finansministeriet, tfn 0295 530 430, salla.kalsi(at)vm.fi Timo Lepistö, styrelsens ordförande tfn 0400 821 815, timo.lepisto(at)sotedigi.fi