Suoraan sisältöön

Fusion av SoteDigi Oy och Vimana Oy förbereds

Det ekonomipolitiska ministerutskottet har stakat ut förberedelserna för fusionen av SoteDigi Oy och Vimana Oy, som båda är statliga bolag med specialuppgifter. Fusionen ska genomföras snabbt.

Bolagens uppdrag utarbetas för att uppfylla det nya regeringsprogrammets mål. Fusionen förbereds i samarbete mellan finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli, samt SoteDigi Oy och Vimana Oy. Fusionsarbetsgruppen, som inrättades den 10 oktober, bereder ett förslag om hur fusionen ska genomföras och vilken specialuppgift det nya bolaget ska ha. Mandatet för fusionsarbetsgruppen löper ut i slutet av mars 2020.

Innan det nya bolagets specialuppgift har slagits fast, fortsätter SoteDigi Oy och Vimana Oy att producera, upprätthålla och utveckla de uppgifter och tjänster som tilldelats dem.

SoteDigi Oy fortsätter att producera och utveckla tjänster inom Omaolo-tjänsten och 116 117-jourhjälpen. Dessutom kommer företaget att fortsätta utveckla strukturoberoende dataledning och stöd för arkivering av gamla klient- och patientuppgifter. Vimana Oy fortsätter att utveckla serviceintegration och kompabilitet (t.ex. utvecklingstjänster för ministerier), samt att tillhandahålla stöd för e-tjänster i Suomi.fi. Bolaget fortsätter dessutom förberedelserna kring verktyget och plattformen för strukturoberoende ledning samt utredningsarbetet för strukturoberoende elektronisk arkivering.

SoteDigi Oy och Vimana Oy grundades ursprungligen för att stöda beredningen av den förra regeringens landskaps- och vårdreform. SoteDigi Oy grundades för att utveckla nationella digitala lösningar som förbättrar social- och hälsovårdens kostnadseffektivitet. Vimana Oy grundades för att främja den regionala IKT-integrationen och -kompabiliteten samt för att möjliggöra kostnadseffektiva lösningar och digitalisering i framtiden.

För mer information:

·       Finanspolitiska ministerutskottet 8.10.2019

·       Beslut om tillsättandet av en fusionsarbetsgrupp10.10.2019

Mer information:

Lagstiftningsråd Salla Kalsi, ordförande för fusionsarbetsgruppen, finansministeriet,
tfn 0295 530 430, salla.kalsi(at)vm.fi

Dataadministrationschef Markku Heinäsenaho, social- och hälsovårdsministeriet,
tfn 0295 163 158, markku.heinasenaho(at)stm.fi

Källa: vm.fi