Suoraan sisältöön

Ny övervakningsapplikation förebygger olyckor och gör brandsyner smidigare

Landskapsreformen överför ansvaret för räddningsverksamheten till landskapen. I praktiken innebär detta att alla 18 landskap har ett eget räddningsverk från början av år 2021. Reformen är en utmärkt möjlighet att se över och harmonisera både rutiner och system. Vimana ansvarar för att skapa ett gemensamt program för räddningsverkens övervakningsverksamhet.

Enligt projektledare Matti Sipilä söker man fördelar ur tre olika perspektiv när informationssystemet för räddningsverkens övervakningsapplikation byggs upp.

”För det första kan informationen samlas in på ett riksomfattande plan. Ett bredare informationsunderlag betyder effektivare möjligheter att planera en riskbaserad övervakningsverksamhet. För det andra kan verksamhetssätten harmoniseras och bästa praxis delas, när alla räddningsverk i Finland börjar använda ett och samma program. För det tredje kan nya och förbättrade egenskaper införas i programmet, till exempel större möjligheter för e-tjänster”, säger Sipilä.

Enligt Sipilä har räddningsverkens övervakningsverksamhet under det senaste årtiondet allt mer riktats mot riskbaserad planering. Bakom detta finns räddningslagen, som sågs över år 2011.

”Före den nya lagen grundade övervakningen sig på att man åkte ut till objekten och kontrollerade om allt var i ordning. Numera satsas det allt mer på en riskbaserad verksamhetsplanering, dvs. dataanalys och slutsatser om i vilka objekt risken är förhöjd och vart det lönar sig att rikta insatser. Till exempel om samma problem har iakttagits i flera produktionsanläggningar i en viss bransch, ska olycksrisken minskas genom anvisningar eller övervakningsbesök också på andra motsvarande anläggningar.”

Det riksomfattande programmet som finns i Vimanas planer samlar nu informationen som finns spridd i olika system. Till exempel har statistik om olyckor samlats in sedan 1996. Nu är även uppgifterna om övervakningsverksamheten tillgängliga nationellt och kan förenas med uppgifter om olyckor. På så sätt kan risker bedömas och åtgärder riktas in utifrån ett bredare informationsunderlag.

Applikationens syfte är också att underlätta brandinspektörernas arbete. Programmet förnyas och dess användningsmöjligheter utvidgas och görs smidigare. Förnyelsen kan även synas för kunden som mer enhetliga verksamhetssätt: saker görs inte annorlunda hos grannen, utan tjänsten är jämlik.

130 000 övervakningsbesök per år

Programmet kretsar kring övervakningsbesöket. Alla behövliga uppgifter och åtgärder samlas i ett och samma system, från objektets bakgrundsuppgifter och övervakningsbesökets förlopp till fastställande av korrigerande åtgärder och uppföljning. Systemet finns även med i en mobil enhet i inspektörens ficka. Med hjälp av systemet kan kunden använda e-tjänster, dvs. till exempel reservera tid för övervakningsbesöket, komplettera uppgifterna om objektet eller bifoga foton på att en korrigerande åtgärd utförts.

Att göra processen smidigare är ingen liten grej, eftersom räddningsverken har cirka tre miljoner övervakningsobjekt och varje år görs cirka 130 000 övervakningsbesök. Övervakningsapplikationen har cirka 3 000 användare på räddningsverken, och 700 av dem använder applikationen dagligen. Sipilä betonar betydelsen av definitionsarbetet som gjorts på räddningsverken för planeringen av systemet.

”Räddningsverken utförde våren 2017, innan Vimana hade grundats, ett omfattande definitionsarbete för den nya applikationen. Harmoniseringen av verksamhetssätten har pågått i flera år och nu får vi ett program som stöder det arbete som utförts. Nu fortsätter Vimana planeringen i samarbete med räddningsverken och inrikesministeriets räddningsavdelning med målet att skapa och ta i bruk programmet och senare fortsätta stöda och utveckla det som en tjänst. Samtidigt beaktas även Vimanas övriga projekt, som projektet för informationsledning samt datanätslösningar som också kommer att tjäna räddningsverken”, säger Sipilä.


Mer information: 

Matti Sipilä, matti.sipila@vimana.fi

 

 

 

 

Landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy bygger upp landskapens framgång med hjälp av digitala tjänster. Bolaget erbjuder landskapen gemensamma expert- och utvecklingstjänster och skaffar behövliga IKT-lösningar på marknaden och hos samarbetspartner. Vimana är ett statsägt aktiebolag som grundades sommaren 2017 och verkar under finansministeriets styrning. När landskapsreformen träder i kraft kommer 90 procent av Vimana att ägas av landskapen. I bolaget arbetar 35 experter.