Suoraan sisältöön

Finanspolitiska ministerutskottet förordade fusion av SoteDigi Oy och Vimana Oy till ett riksomfattande bolag

Finanspolitiska ministerutskottet har förordat en fusion av SoteDigi Oy och Vimana Oy, som är statliga bolag med specialuppgifter, till ett riksomfattande bolag. Vimana Oy:s hela affärsverksamhet säljs till SoteDigi Oy 1.2.2020. SoteDigi Oy:s bolagsordning ändras så att det fusionerade bolagets bransch består av det överlåtande och mottagande bolagets branscher. I fråga om verksamheten bildas en ny riksomfattande aktör som genomför de uppgifter som bolagen nu genomför och nya uppgifter som stöder regeringsprogrammets mål. Bolagens uppdrag utarbetas för att uppfylla det nya regeringsprogrammets mål. Det riksomfattande bolagets specialuppgift i fortsättningen är att som en del av den offentliga sektorn i sin helhet utveckla nationella digitala lösningar som förbättrar social- och hälsovårdens, räddningsväsendets och andra branschers produktivitet och effektivitet. En annan specialuppgift är dessutom att tillhandahålla stöd för myndigheternas nationella e-tjänster samt främja IKT-integrationen och -kompabiliteten inom den offentliga förvaltningen. Bolaget främjar även ledning genom kunskap och genomförande av kundinriktade och kostnadseffektiva lösningar för att möjliggöra digitala fördelar i framtiden. Vimana Oy:s anställda övergår till SoteDigi Oy som s.k. gamla anställda. I november 2019 hade SoteDigi Oy 23 anställda och Vimana Oy 27 anställda. Beredningen av det fusionerade bolagets uppgifter, målen och principerna för verksamheten fortsätter tillsammans med finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli och bolagen. Finansministeriet avger en bedömning av riskerna med bolagets affärsmodell och bolagets roll med tanke på specialuppgiften samt på dessa baserade förslag till riktlinjer för bolagets verksamhet och användningen av kapital till finanspolitiska ministerutskottet våren 2020.  I den fortsatta beredningen fattas även beslut om ägarstyrningsansvar och beskrivs tydliga principer och kriterier för hur innehållsstyrningen i flera ministerier och ägarstyrningen i bolaget ska genomföras i praktiken. SoteDigi Oy och Vimana Oy grundades ursprungligen för att stödja beredningen av den förra regeringens landskaps- och vårdreform. SoteDigi Oy grundades för att utveckla nationella digitala lösningar som förbättrar social- och hälsovårdens kostnadseffektivitet och till dess underhållsansvar överfördes två nationellt viktiga landskaps- och vårdtjänster (Omaolo-tjänsten och 116 117-jourhjälpen) för invånarna. Vimana Oy grundades för att främja den regionala IKT-integrationen och -kompabiliteten samt för att möjliggöra kostnadseffektiva lösningar och digitalisering i framtiden. För närmare information, se Finanspolitiska ministerutskottet 17.12.2019.