Suoraan sisältöön

Etiska verksamhetsprinciper

Inledning

Vimana Oy är ett servicecenter som ordnar och producerar IKT-lösningar och tjänster. Vi är ett statsägt aktiebolag; som expertsamfund främjar vi enhetligheten och kostnadseffektiviteten i regionerna genom digitala tjänster.

Våra verksamhetsprinciper bygger på lagstiftning, direktiv, myndighetsanvisningar och bolagets egna anvisningar och värderingar. I bolagets verksamhet tillämpar vi offentlighetslagen som betonar den offentliga förvaltningens öppenhet. I bolagets egna principer för förvaltning och ledarskap ingår styrelsens regler för arbetsordning och reglemente, regelverket för insiderskap och bundenhet samt reglerna för Vimana Oy:s förvaltning. För styrning av bolagets verksamhet har vi också anammat ett antal egna värderingar. Vi vill utföra vårt arbete tillsammans med våra kunder, ansvarsfullt och professionellt, enkelt och modigt reformerande, på en bra arbetsplats.

För att vi ska kunna ha framgång, gäller de följande etiska principerna all verksamhet i vårt expertsamfund. Var och en som verkar för vårt bolag och som är anställd vid det ska ta till sig principerna och tillämpa dem på sin verksamhet. Vi förutsätter att utom personalen också alla våra leverantörer, underleverantörer och samarbetspartner ska omfatta de etiska verksamhetsprinciperna.

“Vi”, bolaget och dess personal, tillämpar följande verksamhetsprinciper i vår verksamhet.

Hålla sig till lagar och god sed

Vi iakttar förpliktande regelverk och agerar även i övrigt ärligt, uppriktigt och icke diskriminerande. Vi följer utvecklingen inom lagstiftningen och myndighetspraxis som påverkar vår verksamhet, vi delar information vi får inom bolaget och till våra samarbetsaktörer, av vilka vi också tar emot information. Vi är medvetna om bolagets verksamhetsprinciper och -regler och håller oss till dem i all vår verksamhet.

Jämlik och lika behandling

Vi bemöter alla människor omkring oss, såsom våra arbetskamrater, samarbetspartner och kunder, på ett respektfullt, rättvist och jämlikt sätt. Vi försätter inte någon i olik ställning på grund av kön, ras, religion, sexuell inriktning, modersmål eller någon annan egenskap. Vi godkänner inte mobbning, diskriminering eller något som helst trakasseri av en person, utan reagerar på sådant beteende i syfte att rätta till situationen.  I planen för jämlikhet och jämställdhet beskrivs målsättningarna och medlen för främjande av jämlikhet mellan män och kvinnor främjas.

Personalen har likvärdiga och lika möjligheter. Vi strävar efter att på olika sätt stöda balansen mellan personalens arbete och privatliv. Personalen uppskattas och personalen upplever att den tillhör en arbetsgemenskap.

Förväntningarna på personalens kompetens är realistiska, och personalens kompetens utnyttjas effektivt.

Fokus på datasäkerhet och dataskydd med en blick på de allmänna målsättningarna i branschen

Vi är medvetna om vår centrala och ansvarsfulla roll som säkerställare av våra kunders förutsättningar för en verksamhet med bibehållen datasäkerhet. Vi känner till anvisningarna för datasäkerhet i vårt bolag och verkar i enlighet med dem. Vi försäkrar oss om att våra egna lokaler och system och vår verksamhet är sådana, att uppgifterna vi behandlar hanteras ändamålsenligt, omsorgsfullt och enligt lag och myndighetsbeslut under hela deras existens.

Vi ser till att våra kunders och samarbetspartners data hålls konfidentiella. Vi överlåter inte våra kunders hemliga uppgifter till utomstående och vi följer kraven i Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR) och alla andra tillämpliga lagar och bestämmelser om integritetsskydd. Vi iakttar försiktighet och våra åtaganden gentemot kunderna då vi samlar in och behandlar information. Vi samlar in och lagrar endast sådana personuppgifter som är nödvändiga för vår verksamhet.

Vi möjliggör tjänster fört vars del kundernas informationshantering kan försiggå tryggt och enhetligt. För att vår verksamhet ska vara tillförlitlig följer vi med vår tid och håller både information och verksamhetssätt aktuella i samråd med våra kunder och samarbetspartner. I våra upphandlingar beaktar vi de samhälleliga målsättningar som vid envar tid gäller vår bransch, i synnerhet för miljöhänsyn och samhälle samt sådana som tar hänsyn till små och medelstora företags synpunkter. Vi främjar uppnående av målsättningar för energi och miljö och utnyttjar livscykelkostnadskalkyl och nya cleantech-lösningar för anskaffningar med den bästa totalekonomin.

Vi är medvetna om det ekonomiska ansvar som anknyter till vår verksamhet. Vi hanterar bolagets egendom och egendom som vi förfogar över, t.ex. medel, lokaler, anordningar och immateriella rättigheter med aktsamhet och utnyttjar dem endast i vår affärsverksamhet.

Motarbeta korruption och grå ekonomi

Vi godtar inte ekonomisk brottslighet, korruption eller grå ekonomi. Innan vi ingår avtal, säkerställer vi att vår avtalspart har uppfyllt sina samhälleliga förpliktelser. Vår verksamhet är sådan att vi kan säkerställa att vår verksamhetskedja är styrbar, transparent och laglig. Vi iakttar ett reglemente om gästfrihet enligt vilket vi endast godtar gåvor av ringa värde eller rimlig och sedvanlig gästfrihet. På så sätt kan vi trygga att beslutsfattandet och verksamheten är korrekta.

Ekonomiskt ansvar

I bolaget avses med ekonomiskt ansvar god förvaltningssed, ett kostnadseffektivt verksamhetssätt och strävan till långsiktig planering av ekonomin. Vimana producerar ekonomiskt mervärde och kostnadsfördelar genom att trygga digitaliseringens framskridande och genom att stöda en harmonisering av och samverkan mellan olika funktioner i regionerna.

Följa etiska verksamhetsprinciper

Som anställda är vi medvetna om att vi som individer bidrar till tillkomsten av en etisk kultur i bolaget. Vi tar till oss bolagets regler, vi tar ansvar för vårt beteende, vi ber o råd i oklara situationer och reagerar på överträdelser. Som chefer och medlemmar av ledningen förstår vi också att vi ska behärska reglerna som tillämpas på vår verksamhet, främja etisk och hederlig verksamhet i vårt bolag och förstå betydelsen av att föregå med gott exempel. Vi säkerställer att de anställda får tillräcklig handledning och skapar en atmosfär i vilken de anställda uppmuntras att tala om sina bekymmer och förstärka dessa värderingar i sin verksamhet. Som ledare ingriper vi i och reagerar sakligt på misstänkta överträdelser och försäkrar oss om att de som har anmält saken behandlas rättvist och att det för hantering av överträdelser finns effektiva processer i ledarskapssystemet.