Suoraan sisältöön

Begäran om information om lösningshelheten för informationsledning

Vimana ber leverantörer som är intresserade av att lämna anbud besvara en begäran om information som gäller skapandet av landskapens gemensamma informationsplattform. Vi ber leverantörerna lämna sina svar senast 31.1.2019 kl. 12.00. Syftet med begäran om information är att skapa en syn på de lösningar som finns på marknaden, och samtidigt har leverantörerna möjlighet att framföra sin egen syn på vilken helhet som bäst lämpar sig för arkitekturen och på dess delar. Tekniken väljs och testas samt genomförandet konkurrensutsätts utifrån de erhållna svaren. Anbudsbegäran är inte bindande för Vimana eller leverantörer som svarar på den.

Inom projektet Landskapens lösningshelhet för informationsledning skapas en gemensam informationsplattform för landskapen inklusive källsystemintegrationer samt ett informationsresurssystem som bland annat stöder användningen av analys, rapportering och artificiell intelligens i utnyttjandet av informationen. Informationsplattformens struktur och innehåll bestäms i enlighet med informationsbehoven och användningen samt inom ramen för de villkor som tekniken och lagstiftningen ställer. Informationsplattformen ska även vara flexibel när det gäller ändringar och kunna reagera på föränderliga, även nu okända, användnings- och teknikbehov i framtiden.

Begäran om information finns i Hilma-tjänsten.