Suoraan sisältöön

Kansallinen vertailutieto tukee tilannekuvatietoisuutta

Hyvin suuri osa yhteiskunnassa käytettävästä tiedosta on tällä hetkellä vertikaalista eli siiloutunutta. Kun tieto on vertikaalista, tietopohja tai tietorakenteet eivät ole yhteiskäyttöisiä eri organisaatioiden kesken – eikä organisaatiorajoja rikkovaa yhteistä tietoa ei välttämättä ole vielä edes tunnistettu. Horisontaalisesta tiedosta puolestaan puhutaan, kun yhteinen tietopohja on rakennettu ja tieto on jäsennelty yhteiskäyttöiseksi. Tällöin tiedon hyötykäyttö on organisaatioriippumatonta ja sitä voidaan tehokkaasti hyödyntää eri yhteyksissä, toiminnan eri tasoilla. Muun muassa tiedolla johtaminen tilannekuvien kautta mahdollistuu.

Haasteet luotettavassa vertailutiedossa tulivat selkeästi esille Vimanan Maakuntien tiedolla johtamisen (MaTi) -hankkeen MAKU-tietomallityön tarvekartoituksessa. Organisaatioriippumaton kansallinen vertailutieto antaisi julkishallinnolle laajimman mahdollisuuden käyttää tiedon koko potentiaalia: samaa tietoa voitaisiin hyödyntää eri organisaatioissa, eri alueilla, organisaatioiden ja alueiden välisissä vertailuissa sekä erilaisissa käyttötapauksissa. Ideaalitilanteessa kansallinen vertailutieto on tietosisällöltään samanlaista kaikille. Käytettävyyttä lisää, jos se voidaan näyttää yhdenmukaisessa muodossa koontinäytön eli dashboardin avulla tiedon hyötykäyttäjille – johdolle, ohjaavalle hallinnolle, asiantuntijoille ja muille tiedon tarvitsijoille.

Etenkin tunnuslukujen kaltaista perustietoa on valtavasti, mutta se on pieninä muruina siellä täällä. Lisäksi laskentaperiaatteet eri organisaatioissa vaihtelevat ja saadaan vertailukelvottomia tuloksia. Tämä johtaa siihen, että asiantuntijoilta puuttuu olennaisia, esimerkiksi organisaation toimintaa kuvaavia, faktatietoja. Tietonäkymiä joudutaan kokoamaan datasta, jota kulloinkin sattuu olemaan saatavilla, sen sijaan, että se koottaisiin vastaamaan kyseiseen tietotarpeeseen. Jos käytössä olisi kansallista entistä parempaa vertailutietoa, sitä pystyttäisiin käyttämään tiedolla johtamiseen sekä strategisella, taktisella että operatiivisella tasolla.

Alueellinen tieto tukee koko Suomen kehittymistä 

Luotettava kansallinen vertailutieto koostuu yhtenäisin perustein tuotetuista alueittaisista tiedoista. On tärkeää, että tiedon koordinoidun yhteen koostamisen lisäksi, varmistetaan myös tiedon kulku takaisin alueille niissä tapahtuvan kehittämistyön tueksi.

Nykyiset toimintaympäristömuutokset ovat jo vuosikymmeniä korostaneet alueiden erityispiirteiden huomiointia, jotta ne pärjäävät globaalissa toimintaympäristössä. Alueiden odotetaan erikoistuvan älykkäästi. Kun kansallisesti tarjolla on usein vain valtakunnallisia keskiarvotietoja tai toisessa ääripäässä organisaatiokohtaisia määrätietoja, eivät nämä tiedot auta profiloimaan alueen erityisiä kasvu- tai kehittämistekijöitä. Sekä julkisen hallinnon toimijat että myös kansalaiset, yritykset ja järjestöt tarvitsevat oman toimintansa kehittämisen tueksi erityisesti alueittain vertailukelpoista tietoa.

Esimerkiksi Pirkanmaalla on toteutettu pitkään Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuvaa, jonka tulkintoihin ja tiedon tuottamiseen osallistuu laaja joukko vaikuttajia ja asiantuntijoita aluehallinnosta, korkeakouluista, edunvalvontaorganisaatioista, innovaatioalustoilta ja yritys- ja rahoituskentältä. Verkostossa tuotetulla tilannekuvaprosessilla tuetaan alueellista päätöksentekoa. Toimijoilla on kasvava tarve ymmärtää totutut sektorirajat ylittävää toimintaa ja toimien yhteisvaikutusta tiettyyn kohteeseen. Nousevia tiedollisia vaatimuksia ovat myös mahdollisuudet tulkita nykyistä paremmin ennakoivia heikkoja signaaleja sekä big dataa.

Alueiden tulee pystyä tunnistamaan omat vahvuutensa ja panostamaan mahdollisimman hyvin sellaiseen toimintaan, jolla tietopohjaisesti näyttäisi olevan parhaimmat vaikutukset. Tietopolitiikka voi siten edistää koko Suomen mahdollisuuksia kehittyä taloudellisesti ja sosiaalisesti.

 

 

Anniina Heinikangas,
Maakunta-analyytikko, VTM, Pirkanmaan liitto sekä Business Tampereen ja Pirkanmaan liiton analyytikkayhteistyö.

Kirjoittaja edistää analytiikkaa ja tietoyhteistyötä Pirkanmaalla.

 

 

 

Blogiteksti on osa Tiedosta toimeen -blogisarjaa, jossa tarkastellaan tiedolla johtamisen ilmiötä eri näkökulmista. Blogitekstit pohjautuvat Maakuntien tietojohtaminen -hankkeen loppuraporttiin. Kirjoittajina toimivat työryhmän jäsenet.