Suoraan sisältöön

Eettiset toimintaperiaatteet

Johdanto

Vimana Oy on palvelukeskus, joka järjestää ja tuottaa ICT-ratkaisuja sekä palveluja. Olemme valtion omistama osakeyhtiö; edistämme asiantuntijayhteisönä alueiden yhtenäisyyttä ja kustannustehokkuutta digitaalisten palvelujen kautta.

Toimintaperiaatteemme rakentuvat lainsäädännöstä, määräyksistä, viranomaisohjeistuksista sekä yhtiön omista ohjeistuksista ja arvoista. Sovellamme yhtiömme toiminnassa julkishallinnon avoimuutta korostavaa julkisuuslakia. Yhtiömme omat hallinnointi- ja johtamisperiaatteet koostuvat hallituksen työjärjestys- ja ohjesäännöstä, sisäpiiri- ja sidonnaisuusohjeesta sekä Vimana Oy:n hallinnon ohjeista. Olemme omaksuneet toimintaamme ohjaamaan myös yhtiömme omat arvot. Niiden mukaisesti haluamme tehdä työtämme yhdessä asiakkaiden kanssa, vastuullisesti ja ammattitaitoisesti, vaivattomasti ja rohkeasti uudistaen, hyvässä työpaikassa.

Jotta menestymme, seuraavat eettiset periaatteet läpäisevät kaiken toiminnan asiantuntijayhteisössämme. Jokaisen tulee yhtiömme puolesta ja palveluksessa toimiessaan omaksua periaatteet ja soveltaa niitä toiminnassaan. Yhtiön henkilöstön lisäksi edellytämme eettisten toimintaperiaatteiden noudattamista myös kaikilta toimittajiltamme, alihankkijoiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme.

”Me”, yhtiö ja sen henkilöstö, noudatamme toiminnassamme seuraavia toimintaperiaatteita.

Lakien ja hyvien tapojen noudattaminen

Noudatamme meitä velvoittavaa sääntelyä sekä toimimme muutoinkin rehellisesti, vilpittömästi ja syrjimättömästi. Seuraamme toimintaamme vaikuttavan lainsäädännön ja viranomaiskäytännön kehitystä, jaamme saamaamme tietoa yhtiön sisällä ja yhteistyötahoillemme, joilta myös otamme tietoa vastaan. Olemme tietoisia yhtiön toimintaperiaatteista ja -ohjeista, ja noudatamme niitä kaikessa toiminnassamme.

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu

Kohtelemme kunnioittavasti, oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti kaikkia ympärillämme olevia ihmisiä, kuten työkavereitamme, yhteistyökumppaneitamme, asiakkaitamme. Emme aseta ketään eri asemaan sukupuolen, rodun, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, äidinkielen tai minkään muun ominaisuuden perusteella. Emme hyväksy kiusaamista, syrjintää tai minkäänlaista henkilöön kohdistuvaa häirintää, vaan reagoimme tällaiseen käytökseen korjataksemme tilanteen.  Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on kuvattu tarkemmin tavoitteet ja keinot, joilla miesten ja naisten välistä tasa-arvoa edistetään.

Henkilöstöllä on tasavertaiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet. Pyrimme eri tavoin tukemaan henkilöstön työn ja muun elämän yhteen sovittamista. Henkilöstöä arvostetaan ja henkilöstö kokee kuuluvansa työyhteisöön.

Henkilöstön osaamiseen kohdistuvat odotukset ovat realistisia ja henkilöstön osaaminen hyödynnetään tehokkaasti.

Tietoturvan ja tietosuojan keskiöön nostaminen ja toimialan yleisten tavoitteiden huomioiminen

Tiedostamme keskeisen ja vastuullisen roolimme tietoturvallisen toiminnan edellytysten varmistajana asiakkaillemme. Tunnemme yhtiömme tietoturvaohjeistukset ja toimimme niiden mukaisesti. Varmistamme, että omat tilamme, järjestelmämme ja toimintamme on sellaista, että käsittelemämme tietojen koko elinkaari on asianmukaisesti, huolellisesti sekä lakeja ja viranomaismääräyksiä noudattaen toteutettu.

Huolehdimme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme tietojen luottamuksellisuudesta. Emme luovuta asiakkaidemme salassa pidettäviä tietoja ulkopuolisille ja noudatamme Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) asettamia vaatimuksia sekä kaikkia soveltuvia yksityisyyden suojaa käsitteleviä lakeja ja määräyksiä. Tietojen keräämisessä ja käsittelyssä noudatamme huolellisuutta sekä asiakkaille annettuja sitoumuksia. Keräämme ja tallennamme vain toiminnan kannalta välttämättömiä henkilötietoja.

Mahdollistamme palvelut, joiden osalta asiakkaidemme tiedonkäsittely voi tapahtua turvallisesti ja eheästi. Seuraamme aikaa ja pidämme sekä tiedot että toimintatavat ajan tasalla yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa, jotta toimintamme on luotettavaa. Huomioimme kulloinkin toimialaa ohjaavat yhteiskunnalliset tavoitteet; erityisesti julkisia hankintoja koskevat ympäristö-, sosiaaliset sekä pienten ja keskisuurten yritysten näkökohdat huomioivat tavoitteet kilpailutuksissa. Edistämme energia- ja ympäristötavoitteita sekä hyödynnämme elinkaarikustannuslaskentaa sekä uusia cleantech-ratkaisuja kokonaistaloudellisesti parhaalla tavalla hankinnoissamme.

Tunnemme toimintaamme liittyvän taloudellisen vastuun. Käsittelemme huolellisesti kaikkea yhtiön omaa ja käytössämme olevaa omaisuutta kuten varoja, tiloja, laitteita ja immateriaalioikeuksia ja käytämme niitä yksinomaan liiketoimintamme tarpeisiin.

Korruption ja harmaan talouden estäminen

Emme hyväksy talousrikollisuutta, korruptiota tai harmaata taloutta. Varmistamme ennen sopimusten tekemistä, että sopimuskumppanimme on täyttänyt yhteiskunnalliset velvoitteensa. Toimimme siten, että voimme varmistaa toimintaketjumme hallittavuuden, läpinäkyvyyden ja laillisuuden. Noudatamme vieraanvaraisuutta koskevaa ohjeistusta, jonka mukaisesti hyväksymme vain arvoltaan vähäisen lahjan tai kohtuullista ja tavanomaista vieraanvaraisuutta. Näin turvaamme päätöksenteon ja toiminnan asianmukaisuuden.

Taloudellinen vastuu

Yhtiössä taloudellisella vastuulla tarkoitetaan hyvää hallinnointitapaa, mahdollisimman kustannustehokasta toimintatapaa ja pyrkimystä pitkäjänteiseen talouden suunnitteluun. Vimana tuottaa taloudellista lisäarvoa ja kustannushyötyjä varmistamalla digitalisaation etenemisen sekä tukemalla toimintojen harmonisointia ja yhteentoimivuutta alueilla.

Eettisten toimintaperiaatteiden noudattaminen

Ymmärrämme työntekijöinä, että vaikutamme yksilöinä yhtiön eettisen kulttuurin luomiseen. Sisäistämme yhtiön ohjeistukset, otamme vastuun omasta käyttäytymisestämme, kysymme neuvoa epäselvissä tilanteissa ja reagoimme rikkomuksiin. Ymmärrämme myös esimiehinä ja johdon jäseninä erityisen vastuumme hallita toimintaamme soveltuvat säännöt ja ohjeet, edistää eettistä ja rehellistä toimintaa yhtiössämme ja esimerkkinä toimimisen merkityksen. Varmistamme, että työntekijät saavat riittävän ohjauksen, ja luomme ilmapiiriä, jossa työntekijät rohkaistuvat ilmoittamaan huolenaiheistaan ja vahvistamaan näitä arvoja toiminnassaan. Johtajina puutumme ja reagoimme epäiltyyn rikkomukseen asianmukaisesti ja varmistamme, että ilmoituksen tehneitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja että rikkomusten käsittelyyn on kaikkien työntekijöiden tiedossa olevat tehokkaat, johtamisjärjestelmän mukaiset prosessit.